سرویس های دالینو

تعویض روغن

تعویض روغن

تعویض فیلتر هوای موتور

تعویض فیلتر هوای موتور

تعویض فیلتر روغن

تعویض فیلتر روغن

تعویض فیلتر هوای کابین

تعویض فیلتر هوای کابین

سرویس تعویض شمع

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدمات تعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو ( Dalino ) بمانید.

سرویس تعویض لنت

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدمات تعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو ( Dalino ) بمانید.

سرویس روغن ترمز

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدماتتعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو (Dalino) بمانید.

سرویس تعویض صافی بنزین

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدماتتعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو (Dalino) بمانید.

سرویس محلول شیشه شوی

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدماتتعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو (Dalino) بمانید.

سرویس دیاگ و عیب یابی

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدماتتعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو (Dalino) بمانید.

سرویس تنظیم باد لاستیک

دالینو یکی از کارهای تکراری شما را برایتان انجام می‌دهد، با استفاده از دالینو خدماتتعویض روغن در محل را با خیال راحت انجام می‌دهید، بدون اینکه در ترافیک گرفتار شوید، یا دغدغه اختصاص دادن وقتتان را در میان این همه مشغله روزمره داشته باشید. پس خدمات ما را در هر کجا که می‌خواهید سفارش دهید و منتظر دالینو (Dalino) بمانید.

همین حالا سرویس دوره‌ای ماشینتان را سفارش دهید

آماده‌ایم تا شما را در تمامی مراحل سرویس ماشین یاری کنیم

ثبت ماشین و سفارش سرویس